Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Ul. Świętego Jana 21a

59-930 Zgorzelec

tel/fax.0757758978

e-mail:   przedszkole8zgo@wp.pl                    pp8@zgorzelec.com


Nowe zasady dotyczące ponoszenia kosztów - odpłatności przez rodziców /opiekunów prawnych/ za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Umowa <--- kliknij aby pobrać

Uchwała Rady Miasta Zgorzelec 324/09 z 06.11.2009r., podstawa umowy  <--- kliknij aby pobrać 

Prawa dziecka:

1. Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego.

A w szczególności do zrobienia czegoś niedobrego.

2. Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi

I mam prawo wybierać w co sie bawić.

3. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić , bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać

4. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami.

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami

5.Nikt nie może moich listów pytać bez pytania.

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

6. Mogę żądać, żebykażdy uznał moje prawa.

A gdy różnię sie od innych to jest moja sprawa.


Godziny pracy logopedy:

¨ K. Kułakowska   poniedziałek  godz. 11.00-13.00

                                   środa     godz. 10.30-12.30

                                   piątek    godz. 12.00-13.00

¨ M. Liskowacka   wtorek   godz.  9.30– 13.30

¨ konsultacje z rodzicami w godz. 8.30-9.30

 

Godziny pracy psychologa:

¨ D. Bilińska          czwartek  godz. 9.00-14.00

 


HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNYCH

2009 – 2010

Lp.

Temat

Termin

Odpow.

1.

„Sprzątanie świata”

wrzesień

K.K.

2.

Pasowanie na „Starszaka”

październik

A.G.

3.

Spotkanie z funkcjonariuszem policji

listopad

M.S.

4.

Wizyta św. Mikołaja

grudzień

J. S.-J.

5.

Spotkanie wigilijne – Jasełka z wyjściem na zew.

grudzień

A.G.

6.

Bal karnawałowy

styczeń

E.B.-K.

7.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

styczeń

n-lki gr.

8.

Dzień Babci i Dziadka w Domu Spokojnej Starości

styczeń

A.Z.

M.S.

9.

Dzień wiosny

„Sprzątanie świata”

marzec

 

K.K

10.

Przedszkolny Konkurs Recytatorski

marzec

A.Z.

11.

VII Miejska Olimpiada Sportowa

maj

E.B.- K.

12.

XIV Przedszkolna Olimpiada Sportowa

maj

K.K.

13.

Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca – festyn

czerwiec

A.Z.

A.G.

14.

Pożegnanie „Starszaków”

czerwiec

A.G..

 


                     

Kliknij aby pobrać kartę zgłoszenia

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W ZGORZELCU

 

ul. Św. Jana 21 a, tel./ fax 075-7758978 

przedszkole8zgo@wp.pl

pp8@zgorzelec.com

www.przedszkole8.dzg.pl

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ

UWAGI:

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców.

Proszę o przyjęcie.....................................................................................ur. dn. ..... . ..... 20.....r.

                                                      (imię i nazwisko dziecka)

do przedszkola: .......................................................................................od. dn. ..... . ..... 20.....r.

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

Adres zamieszkania dziecka: .......................................................................................................

Dane rodziców (opiekunów):

Matki (opiekunki) ............................................

..........................................................................

NIP...................................................................

PESEL..............................................................

Ojca (opiekuna)................................................

..........................................................................

NIP...................................................................

PESEL.............................................................

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ................................................................................

.........................................................................................................tel. ........................................

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w .........................................................................................

na stanowisku.............................................w godzinach.................tel. ........................................

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .............................................................................................

na stanowisku ...........................................w godzinach ................tel. ........................................

 

 

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie np. kalectwo, stała choroba, alergie, itp. .....................................................................................................................................................................      ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

II. Termin odpłatności za pobyt dziecka w placówce obowiązuje zgodnie z Regulaminem Odpłatności za Przedszkole.

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i moich dla potrzeb przedszkola (Dz. U. nr 97 z 1997r. art. 24,32,35)

IV. Prośby rodziców (opiekunów) dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.

................................................................................................................................................................... 

......................................................

                                                                 Podpisy: ojca (opiekuna) – matki (opiekunki)     

___________________________________________________________________________________

V. Decyzja Społecznej Komisji Kwalifikacyjnej

 Komisja     na     posiedzeniu     w     dniu ..... . ..... 20..... r.     podjęła     decyzję     o

zakwalifikowaniu / nie zakwalifikowaniu dziecka ......................................................................

                                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

od dnia ..... . ..... 20..... r. do  korzystania  z .......... godzin   pobytu   dziecka   w   przedszkolu

i  z ....... posiłków.

 

Podpis przewodniczącego Komisji

 

 

.........................................................

Podpisy członków Komisji

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 

Zgorzelec, dn. ..... . ..... 20..... r.

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane w niniejszej karcie na str. 1 i 2 informacje są zgodne ze stanem faktycznym.