Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się przy ul. Św. Jana w Zgorzelcu. Jesteśmy placówką publiczną. Tworzymy klimat i warunki, aby zapewnić wszechstronny rozwój wychowanków, chcemy  żeby przedszkole było postrzegane jako placówka otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania środowiska, w której łączy tradycje z zadaniami bieżącymi.
           Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom i wspierającą ich rozwój, jak również przygotowującą dzieci do obowiązku szkolnego. W naszym działaniu wychowawczo-dydaktycznym staramy się stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do podejmowania szerokich działań i rozwijania ich zainteresowań.
           W przedszkolu znajdują się cztery oddziały: trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki.
           Personel przedszkola jest przyjazny, a kadra pedagogiczna wykwalifikowana, posiadająca wykształcenie wyższe, stale dokształcająca się i posiadająca wysokie kompetencje. Dzieci w naszym przedszkolu są także objęte opieką logopedyczną oraz psychologiczną.
           Przedszkole posiada sale gimnastyczna, a także dobrze wyposażony plac zabaw, na którym dzieci chętnie spędzają czas, jednocześnie wypoczywając na świeżym  powietrzu.
          
Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej?
 
Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównanie zaniedbań środowiskowych.
 
Powody, dla których warto realizować wczesną edukację przedszkolną dzieci, mają charakter fundamentalny. Oto one:
 
Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia,
Wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, zagrożone wykluczeniem społecznym,
Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole – dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania,
Uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej – zgoda na dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie samodzielności; jednocześnie pozwala na budowanie pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym,
Grupa rówieśnicza i nawiązywanie w niej pod kierunkiem nauczyciela relacje stanowią bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju umiejętności językowych – wzbogacanie zasobu słów i jasne formułowanie swych myśli,
Wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się,
Wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników,
Obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności – nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka,
W przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotować do uczenia się przez całe życie i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne,
Inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość społeczeństwa – lepiej wykształcone społeczeństwo to lepsza sytuacja gospodarcza i mniejsze obciążenia społeczne.
 
W wielu środowiskach nie ma tradycji edukacji przedszkolnej. Tam trzeba przekonywać rodziców, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu tę naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną. Jest bardzo ważne, by dziecko w wieku 3 – 5 lat, przynajmniej po kilka godzin dziennie, uczyło się i bawiło z rówieśnikami pod opieką nauczycielki i w ten sposób poznawało otaczający je świat oraz doskonaliło swoje umiejętności. Temu właśnie celowi maja służyć inne formy wychowania przedszkolnego. Mają przekonać do edukacji przedszkolnej tych, którzy dziś preferują pozostawienie małych dzieci przez cały dzień w domu.
 
 
Propozycje warsztatów arteterapeutycznych dla nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010.
 
1.     Diagnozowanie dzieci wg. Nowego rozporządzenia – listopad 2009,
2.     Zabawy rodzinne – pomysły muzyczne, ruchowe i sportowe na zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców podczas spotkań w przedszkolu – 24 luty 2010,
3.     Praca z dzieckiem trudnym :ADHD, autyzm, zachowania buntownicze – 28 kwiecień 2010,
4.     Tańce regionalne dla dzieci w wieku przedszkolnym – Klauza – maj 2010.
 
 
Propozycje szkoleń Rad Pedagogicznych z udziałem rodziców:
 
1.     Naucz  dziecko pokonać niechciane emocje – styczeń 2010,
2.     Pokonać nieśmiałość – zabawy dla dzieci w grupie rówieśniczej – marzec 2010.
 


   

Wejście do naszego przedszkola. Szatnia dla dzieci. Tutaj także można obejrzeć rysunki wykonane przez dzieci na zajęciach.

   

Nasza sala gimnastyczna. Część ogrodu, w którym znajduje się miejsce do grillowania.

   

Nasz plac zabaw, na którym dzieci chętnie spędzają czas